Psichologija

Ką atskleidžia miegantis kūnas?

Kai mūsų protas užmiega ir palaimingai nugrimzta sapnų karalystėn, tą patį pada­ro ir kūnas. Domimės ir jau nemažai žino­me, ką per sapnus patiria protas. Tačiau ką tuo metu veikia kūnas?

Su savo kūnu „susikalbame“ pojūčiais ir mintimis. Ta kalba puikiai išreiškia mūsų poreikius, jausmus ir išgyvenimus, o svarbiausia- niekada neklaidina ir nemeluoja. Mat tai pirmapradė kūno kalba, kuria gyvos esybės prabyla gerokai anksčiau, nei įstengia išleisti pirmą garsą, juolab žodį.

Kūnas godžiai saugo prisiminimus apie įvairiausius potyrius: prisilietimą, judesį, šilumą, vėsą, alkį, sotumą, malonumą ir skausmą… Dar plūkaudamas įsčiose jis išmoksta save ir pasaulį suvokti per pojūčius, todėl tiesiog sugeria visus įspūdžius.

Tam, kaip žmogus vėliau suvokia ir vertina save bei aplinką, įtakos turi daug veiksnių. Pavyzdžiui, jo gimimas. Koks buvo atėjimas į šį pasaulį? Pasisekė gimti lengvai ar po ilgų kančių; po visų vargų kūdikis atsidūrė jaukiame mamos glėbyje ar inkubatoriuje? Atsakymai į šiuos klausimus neretai gali paaiškinti, kodėl vieni jaučiamės svarbūs, mylimi ir drąsūs, o kiti- nenorimi, nereikalingi. Kodėl vieniems juos supantis pasaulis atrodo draugiškas ir svetingas, kitiems- priešiškas ir labai nesaugus.

Kiekvieną mintį, emociją vienaip ar kitaip atspindi mūsų kūnas. Kai mus kas nors smarkiai išgąsdina, kūnas krūpteli, susigūžia, slepiasi arba sprunka- taip mėgina išvengti pavojaus. Panašūs dalykai vyksta ir mums miegant. Psichika ir kūnas veikia išvien. Tad kūnas tarytum veidrodis atspindi miegančiojo jausmus, realiai išgyvenamus konfliktus bei sunkumus, net jeigu žmogus jų nėra Įsisąmoninęs. Kai galva miega, kūnas ištraukia giliai į pasąmonę nustumtas baimes ir troškimus. Apie juos byloja gestų kalba: pasukta galva, liemens, kojų ir rankų padėtis… Vieni miegodami blaškosi, daugybę kartų keičia kūno padėtį; kiti visą naktį išmiega nė karto nekrustelėdami. Ko gero, ir jūs pažįstate ką nors, kas negali užmigti kitaip, tik gulėdamas ant pilvo ir galvą pakišęs po pagalve. Tokia poza išduoda stiprų saugumo ir ramybės poreikį. Skirtingais gyvenimo laikotarpiais mėgstamos miego pozos keičiasi: mat tai, kaip pataluose įsitaisome naktį, lemia dienos išgyvenimai.

Kai miegame vieni

Gemalo poza

Žmogui, kuris nuolat miega susisu­kęs į kamuoliuką, pasaulis atrodo prie­šiškas, geriausiu atveju jis ne itin pasitiki savimi. Kartkartėmis kiekvienas mūsų prieš užmigdamas mielai susiriečiame į kamuoliuką. Tai rodo, kad išgyvename sunkų laikotarpį arba esame išvarginti didelio streso.

Ji atspindi jau­kių motinos įsčių ilgesį; ilgesį tos pa­laimos, kuri kyla iš bendrumo su mama ir visiško saugumo jausmo. Kūnas susi­rietęs į kamuoliuką: sulenkti keliai pri­traukti prie krūtinės. Tokia kūno padėtis akivaizdžiai rodo pabrėžtiną susitelkimą į save (paprastai taip elgiasi intravertiškos asmenybės). Keliai pridengia, saugo krūtinę ir širdį: tikėtina, kad žmo­gus bijo jausmų ir gyvenime daro viską, kad jausmai- juk jie gali įskaudinti, su­žeisti- nepatektų jo širdin.

Pusiau gemalo

Atskleidžia sugebėji­mą išlaikyti pusiausvyrą tarp nuoširdaus atsivėri­mo išoriniam pasauliui ir poreikio jaustis saugiam. Žmogus miega ant šono, jo kojos sulenktos per kelius.

Šitaip miegame tada, kai aiškiai ir tvirtai jaučiame savo vertę, taip pat gerai suvokiame savo galimybių ribas. Pasaulis mums atrodo šviesus ir draugiškas, o lankstus charakteris padeda lengvai prisitaikyti prie nuolat kintan­čių aplinkybių. Tokia miego poza yra įprasta žmonėms, trokštantiems nepri­klausomybės visose gyvenimo srityse.

Žmogui, kuris nuolat miega susisukęs į ka­muoliuką, pasaulis atrodo priešiškas, geriau­siu atveju jis ne itin pasitiki savimi.

Karališka

Liudija didžiulį pasitikėjimą savimi bei po linkį eiti į pasaulį at­vira širdimi (tai daryti sekasi ekstravertiškoms asmeny­bėms). Žmogus miega aukš­tielninkas, ant nugaros, rankos dažniausiai pakel­tos prie galvos. Tokia kūno padėtis byloja apie didžiu­les galimybes- tiesa, gali būti, jog deramai neatskleistos ir dėl perdėto pasitikėji­mo savimi ar net puikybės.

Taip nerūpestingai išsiplaikstę pa­prastai miega žmonės, apdovanoti iš­ skirtiniu gebėjimu megzti pažintis bei bendrauti. Šių žmonių humoro jausmas tiesiog nepakartojamas, todėl nenuos­tabu, kad jie lengvai tampa tiek rimtai dirbančio kolektyvo, tiek besilinksmi­nančios draugijos siela. Aplinkinius pa­traukia jų energija ir gebėjimas ryžtingai veikti kebliomis aplinkybėmis. Atgrasus šių asmenybių, trykštančių vidine ir iš­ orine jėga, bruožas neretai būna egoiz­mas. Kartais koją jiems pakiša ir triukš­mingas, plevėsiškas gyvenimo būdas.

Beje, kaip tik taip miega daugelis pasaulio garsenybių.

Image by cookie_studio on Freepik

Ant pilvo

Ši poza siejama su po­reikiu viską kontroliuoti, valdyti situaciją. Ji atspin­di permainų, naujos patir­ties vengimą. Labai dažnai tokia poza miega žmonės, kuriuos likimas privertė pernelyg anksti tapti savarankiškais, suaugusiais dar ankstyvoje vaikystėje, tai vadinamosios senos galvos. Kūno padė­tis miegant išduoda giliai paslėptą vai­kystės išgyvenimą- ilgesį globos, švel­numo ir saugumo, kurių jiems nesugebė­jo pakankamai duoti tėvai. Žmogus guli ant pilvo, kojos ištiestos ir pražergtos, kartais šiek tiek sulenktos, rankos pakiš­tos po galva, tačiau gali būti ir apglėbu­sios pagalvę. Ši kūno padėtis pirmiausia saugo, slepia širdį. Tai gali reikšti, kad žmogui nelengva atsiverti, atskleisti savo jausmus. Taip pat jam gali būti sunku pri­imti kitų žmonių atvirumą. Tokia miegančiojo poza leidžia spėti, jog žmogus vengia tikrai artimų ryšių, nes itin bijo būti įskaudintas.

Tokie žmonės nepasitikėjimą savimi ir menką savęs vertinimą dangsto per­dėtu veiklumu bei prikišamai viešai ro­doma drąsa. Beje, būtų sunku nuneigti jų talentą organizuoti, tvarkingumą, iš­ ugdytą gebėjimą veikti planingai. Vis dėlto dažnai šie žmonės prisiima perne­lyg daug darbų, mat taip daryti juos ver­čia įsisenėjusi baimė: jeigu ko nors ne­padarysiu- sugrius visas mano pasaulis.

Kai miegame poroje

Glėbio poza

Atspindi žmonių bendru­mą bei abipusę trauką, jų visiš­ką atsidavimą vienas kitam.

Taip miega meilužiai- abu guli ant šono, veidu į veidą, dažnai apsikabinę vienas kitą. Tokia kūnų padėtis išryškina maksimalų dėmesio sutelki­mą į partnerį: artumas kur kas svarbiau nei patogumas.

Dažniausiai taip miega neseniai gy­venti drauge pradėjusios poros, kai su­sižavėjimas vienas kitu dar labai karštas, o jausmų proveržiai dažni ir audringi.

Nuostabu išgyventi laikotarpį, kai nieko nėra ir negali būti svarbiau už my­limą žmogų. Vis dėlto neišvengiamai ateina laikas, kai tenka išmokti būti drauge kasdienybėje: pojūčių gausą keičia gel­mė, ir tai atspindi kita miego poza.

Šaukšteliai

Kūnų padėtis byloja apie nusistovėju­sį, tvirtą ryšį. Partnerius tebesieja ne tik pasitikėjimas ir intymus artumas, bet ir aistra. Abu žmonės guli ant to paties šono pusiau gemalo poza, švelniai prigludę vie­nas prie kito. Tas, kuris guli iš nugaros rankomis apglėbęs partnerį, yra globojančioji, aktyvioji poros pusė, o apkabinta­sis priima mylimojo rū­pestį ir šilumą. Paprastai pastebima, kad partne­riai periodiškai pasikei­čia vaidmenimis- globėjas tampa globojamuoju ir atvirkščiai. Labai dažnai vienam per miegus ver­čiantis ant kito šono, verčiasi ir kitas.

Tai rodo abipusį jautrumą, pasiren­gimą tenkinti artimo žmogaus porei­kius. Poros pasitikėjimas vienas kitu vis stiprėja, o abipusei traukai naujų ryškių spalvų suteikia bendri išgyvenimai.

Karalienė ir karalius

Tokia miegančiųjų kūnų padėtis simbolizuoja lygias teises ir pagarbią partnerystę- jis ir ji vienas kito pašonėje karaliauja, kaip kuriam patinka. Vie­nas partnerių (dažniau vy­ras) guli ant nugaros į šalį ištiesta ranka apglėbęs kitą gulintį ant šono ir jaukiai įsikniaubusį į mielą žmogų.

Ši miego poza būdinga poroms, ku­rių tarpusavio jausmai ir ryšys yra bran­dūs ir stabilūs. Taip miegantys partne­riai nuoširdžiai gerbia ir remia vienas ki­tą. Pakankamai ilgai ir stropiai kartu gyvenimo stilių gludinusi pora pagaliau jų turi. Šių žmonių nevargina netikrumas ir ieškojimai, tačiau… atsiranda pavojus
sustabarėti, prarasti bendravimo žais­mingumą ir lankstumą. Ar jausmams kenkia kas nors labiau už rutiną?

Erelio poza

Tokia poza miegan­čios poros ryšys nusako­mas maždaug taip: mes kartu, tačiau nėra jokio rei­kalo nuolat kartoti, kokie esame svarbūs ir reikalingi vienas kitam. Partneriai guli pasisukę nugaromis, abu ant šono pusiau gemalo poza.

Dažniausiai jie švelniai liečiasi ranko­mis arba kojomis (nors pirštais ar kul­nu). Taip miegančiuosius labiau tiktu vadinti draugais nei meilužiais.

Dažnai tokia miego poza liudija abu partnerius turint itin stiprų asmeninės nepriklausomybės bei erdvės poreikį.

Tiesa, ji gali byloti ir ką kita- sumažėjęs artumo bei intymaus prisilietimo porei­kis rodo blėstančius jausmus.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker