Karjera

Kaip pamėgti savo darbą

Turbūt daugelis yra girdėję posakį: „Į darbą – kaip į šventę”. Laimingi tie, kurie gali pritaikyti jį savo gyvenime.

Deja, ne kiekvienam darbas yra tarsi šventė. O kai kuriems – netgi kančia. Kodėl taip nutinka?

Anaiptol ne kiekvieną žmogų džiugina jo dirbamas darbas. Taip gali nutikti dėl dauge­lio priežasčių, tad aptarsime dažniausias:

  • fiziškai sunkios darbo sąlygos,
  • darbas sekina psichologiškai,
  • slogi atmosfera kolektyve,
  • mažas atlyginimas,
  • monotonija, • nuobodulys,
  • nėra saviraiškos galimybių,
  • menkas socialinis statusas.

Akivaizdu, kad pirmiausia rei­kia išsiaiškinti, kuo būtent jūsų netenkina esama padėtis, kodėl jūs nemėgstate savo darbo. Jei­gu priežasčių keletas, sudėlioki­te jas pagal reikšmingumą.

Pernelyg sunku fiziškai

Gal įmanoma sąlygas kaip nors pagerinti arba bent iš da­lies prie jų prisitaikyti? Jeigu darbo vietoje šalta, pamėginki­te tiesiog šilčiau rengtis. Jeigu pernelyg nuvargstate, geriau maitinkitės prieš darbą ir darbo metu, rinkitės kaloringą ir len­gvai virškinamą maistą. Pamė­ginkite pagerinti darbo sąlygas per derybas su vadovybe. Šį būdą tikrai vertėtų išbandyti, juolab kai alternatyva- apskri­tai išeiti iš darbo. Paieškokite internete informacijos, kokios yra jūsų profesijos darbuotojų darbo saugos taisyklės. Jeigu jos pažeidžiamos, galima kreip­tis į darbo inspekciją.

Darbas sekina psichologiškai

Jūs nuolat patiriate didelį emocinį krūvį. Kartais pakanka tiesiog kurį laiką pakentėti: ga­li būti, kad ilgainiui tas krūvis sumažės arba jūs tiesiog su juo apsiprasite. Nuolat gauti ir apdo­roti (vertinti) didelius informacijos srautus taip pat dažniausiai išmokstama- tereikia šiek tiek daugiau laiko. Jeigu jaučiate, kad trūksta intelektinių gebėji­mų (darbas pernelyg sudėtin­gas), apsvarstykite savišvietos arba papildomų mokomųjų kursų galimybę.

Slogi atmosfera kolektyve

Neretai nutinka taip, kad ko­lektyve susiklosto Itin slegianti atmosfera: ant jūsų rėkiama, prieš jus rezgamos intrigos, vadovas turi savo favoritus bei nuolatinius „atpirkimo ožius” ir pan. Dažniausiai taip yra dėl prastos vadybos: nesugebama tinkamai organizuoti darbo santykių, paskirstyti pareigų bei atsakomybės.

Kažkas nuo­lat pernelyg užimtas, o kažkas neranda ko nusitverti, trūksta teisingumo, daugelį darbuoto­jų kamuoja emocinio pobūdžio bėdos. Jeigu jūs pati nesate vadovė, ką nors pakeisti to­kioje situacijoje itin sudėtinga.

Savo darbo galima nemėgti dėl daugybės priežasčių, tad svarbu jas išsiaiškinti

Pamėginkite pradėti nuo savęs, tiesiog liaudamiesi kreipti dė­mesį į intrigantus. Susikaupkite prie tiesioginių savo pareigų.

Trukdytojams dažniau atšaukite „Aš užsiėmusi”, „Jūs man trukdo­te”. Jeigu žmogus dedasi nesu­prantąs arba jam tiesiog patinka jums įkyrėti, galima šiek tiek ir pašantažuoti: „Matau, visai netu­ri ką veikti. Gal šefo paklauskim negi neras tau kokio darbelio?”

Pati visada stenkitės likti rami. Jūs galite savo darbus atlikti ir be emocijų.

Mažas atlyginimas

Jeigu pagrindinė jūsų „ne­ meilės” savo darbui priežastis- pernelyg menkas atlyginimas, pasistenkite pats sau išsiaiškinti savo prioritetus ir karjeros lūkes­čius. Jeigu darbas visais kitais at­žvilgiais neblogas, gal šiek tiek mažesni pinigai- nieko tokio? Arba kreipkitės į savo vadovą ir išsakykite savo darbo užmokesčio lūkesčius. Visada galima ilgainiui pasiieš­koti ko nors pelningesnio, o tuo metu tiesiog pasistenkite nega­dinti sau nervų.

Slogi monotonija

Darbo monotonija yra blogai. Specialioje literatūroje netgi aprašoma tam tikra ypatinga psichinė būklė, ištinkanti mo­notonišką darbą (ypač- prie konvejerio) dirbančius žmo­nes. Paieškokite būdų vienaip ar kitaip savo veiklą paįvairinti. Pavyzdžiui, gal įmanoma bent retkarčiais darbo vietomis apsi­keisti su kolegomis? O gal galite klausytis radijo (žinių arba muzi­kos)? Jeigu darbo metu nebūti­na būti susikaupusiai galėtų tikti ir audio knygos.

Image by Drazen Zigic on Freepik

Nuobodulys

Šiuo atveju tinka jau minėti patarimai, be to, nepamirškite, kad kiekvienoje darbinėje vei­kloje visada galima rasti ką nors įdomaus. Netgi kiemsargio dar­bas gali būti įdomus, o žurnalisto- nuobodus. Štai šluojate kiemą- kodėl gi neįsižiūrėjus atidžiau į šiukšles? Saldainio popiergalis- kas iš gyventojų galėjo jį nu­mesti? Nuorūka- kas rūko šios markės cigaretes? Štai pageltęs lapas- nuo kurio medžio jis nu­krito? Štai čia asfaltas šlapias, o čia- sausas, kodėl taip yra? Kitas būdas- vaidmenys. Pamėginkite dirbti taip, lyg jūs būtumėte ne jūs, o kažkas kitas. Sakykim, šian­dien dirbate kaip Terminatorius, rytoj- kaip Šerlokas Holmsas, poryt- kaip senas jūrininkas, o užporyt- kaip besimaskuojantis slaptasis agentas.

Nerealizuojate savo galimybių

Kai mums atrodo, kad suge­bame kur kas daugiau, o šioje darbo vietoje teks visą likusį gyvenimą užsiimti kažin kokiais niekais, mes sakome: nėra jokių savirealizacijos galimybių. Jeigu tai vienintelė priežastis, dėl ku­rios jūs nemėgstate savo darbo, gali būti, kad jums tiesiog trūksta įdomaus mėgstamo užsiėmimo arba reikšmingos visuomeninės veiklos laisvalaikiu. Pamąstykite apie tai.

Gėdingas darbas

Jeigu jums atrodo, kad jūsų darbas „gėdingas“, žinokite, kad jūs tikrai klystate. Visuo­menėje kiekviena profesija yra svarbi. Tegu ji ne visiems malo­ni, kai kurie pažįstami gal net ir apkalba jus už akių, vis dėlto žmonėms jūsų darbas tikrai rei­kalingas. Tiesiog gerbkite tuos, kurių labui dirbate. Supraskite, kokia esate jiems svarbi ir todėl- reikšminga.

Na, o pabaigoje reikėtų pami­nėti ir dar vieną svarbų dalyką: pati prasčiausia profesija- būti bedarbiu. Žmogui, kuris neturi jokio darbo ir yra užsiėmęs tik jo paieškomis, iš tiesų sunku. Pa­mąstykite apie tai taip pat.

Taip pat skaitykite
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker