Sportas

Vaikščiojimas- ne tik malonu, bet ir sveika!

Nerasite geresnės judėjimo formos nei vaikščiojimas. Be to, nieko nekainuoja. Netraktuokite vaikščio­jimo kaip mankštos – tada nueisite toli. Iš pradžių bus sunku, tačiau po trijų savaičių šis užsiėmimas natūraliai įsilies į jūsų die­notvarkę. Tik jokių kraštutinumų, viską da­rykite santūriai, paprastai. Ženkite į priekį, o ne į tobulybę…

Žinokite, kad vienintelis būdas patobulinti rytdieną -tai suvokti, ką neteisingai padarėte šiandien. Vaikščioti galima dėl įvairių priežasčių: noro sustiprinti raumenis, kaulus, širdį, paspartinti jos ritmą, Įkvėpti giliau ir dau­giau oro, subrandinti mintį ar tiesiog pa­būti gamtoje. Kai kurie sako, kad tikras stebuklas – vaikščiojimas stiklais, žari­jomis. Netiesa. Vaikščioti žeme, žiūrė­ti į mėlyną dangų, klausytis augančios žolės, jausti žemę – štai kur stebuklin­gas pojūtis.

Jei nesate vyturys, vaikš­čiokite vakare arba per pietus. Kad būtų lengviau, prisiminkite Rytų išminčių „21 dienos” taisyklę – per tiek laiko veiksmas tampa įpročiu. Nesvarbu, kiek pasieksi­te per dieną, neturite sustoti. Mankštinkitės kasdien!

 Vaikščiojimo būdų yra net keli: tiesiog vaikščiojimas, greitas ėjimas, ėjimas basomis, ėjimas su lazdomis, medita­cinis ėjimas. Išsirinkite!

 Paprastas vaikščiojimas yra patikimas būdas išlaikyti nekintantį kūno svorį, ka­dangi einant intensyvėja medžiagų apy­kaita. Gal suvalgysite daugiau, tačiau ir ka­lorijų sudeginsite daugiau. Pagerės kvė­pavimas, įkvėpsite daugiau oro, treniruo­site širdį, ji ims plakti ritmingiau, sustiprės raumenys, kaulai, tai atitolins, o gal ir vi­sai padės išvengti osteoporozės. Pagerės nuotaika, tapsite ramesni, labiau pasiti­kėsite savimi. Ir visa tai pasieksite vaikščiodami 30-40 min. bent tris ar keturis kartus per savaitę. Jei niekada nesporta­vote, pradėkite nuo 15 min. Per du mėne­sius laiką prailginkite iki 45 min. Pajutę, kad jums tai malonu, ėjimo trukmę ir tempą ilginkite pamažu. Neatsisakyki­te vaikščioti bet kokiu oru – taip Išveng­site deguonies trūkumo ir su juo susiju­sių ligų. Apsiaukite patogius batus, tegul jūsų žingsniai būna ilgi ir lygūs, nesilenkite per liemenį, mosuokite rankomis, sulenk­tomis per alkūnę 90 laipsnių kampu. Svei­kai pradėti gyventi niekada nėra vėlu, tad pasivaikščioti eikite jau šiandien pat.

 Vaikščiojimas basomis. Tai labai efektin­gas būdas. Tikriausiai pastebėjote, kaip pa­sikeičia savijauta, kai basomis kojomis atsistojate ant žemės. Juk pėdose yra dau­gybė refleksogeninių zonų, kiekviena jų susijusi su mūsų vidaus organais. Vaikščiojant signalai perduodami į centrinę nervų sistemą, o ši įjungia gyvybinius mechaniz­mus. Temperatūros svyravimai veikia kaip kontrastinis dušas, o šio nauda niekas ne­abejoja. Tad vaikščiokime basi po žolynus, akmenėliais grįstus takus, braidžiokime pa­krantėmis, o vaikams tai bus puiki plokščiapadystės profilaktika.

 Vis populiariau tampa vaikščioti su lazdomis. Tokia aktyvi veikla suteiks jums judėjimo džiaugsmą. Ji paprasta, visiems prieinama. Nereikia specialios aplinkos, tiks miškas, laukas, upės pa­krantė ar laukas, dviračių takas. Toks judėjimas 40 proc. efektyvesnis už pa­prastą ėjimą. Vaikščiojant su lazdomis, tolygiai apkraunamas visas kūnas, pa­lyginti su bėgimu ar paprastu vaikščio­jimu, mažiau kenčia sąnariai, todėl yra ma­žesnė traumų galimybė. Tvirtėja pečių juosta, treniruojami nugaros, pilvo rau­menys, galima ištaisyti net ydingą lai­kyseną. Pusė valandos ėjimo su lazdomis tolygu 50 min. paprasto vaikščio­jimo. Laiką ilginkite pamažu – iki 3 vai. per savaitę. Lazdos Ilgis turi būti apie 70 proc. jūsų ūgio. Labai svarbu funk­cionali rankena, dirželis, kad prireikus lazdą galėtumėte paleisti. Jokiu būdu netinka naudojamos senų žmonių. Al­kūnę lenkite 90 laipsnių kampu. Nepa­mirškite prieš pradėdami eiti ir baigę atlikti keletą tempimo pratimų. Jums ir vėl puikiai pasitarnaus ta pati lazda. Vaikščiojimas su lazda – pulki alterna­tyva nemėgstantiems greito ėjimo ar bėgimo, tačiau norintiems išbandy­ti naujoves žmonėms.

 Meditacinis ėjimas tiks norintiems pa­justi dvasios ramybę, kūno ir proto har­moniją. Eikite nedideliais žingsniais, ra­miai, bet tvirtai. Stebėkite, kokia graži mūsų žemė, kiek daug aplink nuostabių gamtos paveikslų. Kvėpuokite lygiai, są­moningai. Būkite budrūs, kreipkite dė­mesį į tai, kaip kojos liečia žemę. Paban­dykite skaičiuoti mintyse, iškvėpimas turi būti ilgesnis už įkvėpimą. Taip kvėpuo­jant geriau susitraukia plaučiai, įkvepia­ma daugiau oro. Darykite tai 4, 5 kartus, paskui vėl kvėpuokite ramiai. Nesistenki­te kvėpavimo kontroliuoti nuolat. Atsipa­laiduokite – tai labai padeda emociškai. Meditacinis ėjimas labai tinka užsiiman­tiems joga ar kita Rytų gimnastika. Nepamirškite viską daryti nuosaikiai, neperlenkite lazdos. Geriau kas dieną mankštinkis po 10 min. nei vieną kartą ilgai, nepervertinkite savo galimybių, įsi­klausykite į savo kūną. Puiku, jei pasikon­sultuosite su gydytoju, kuriuo pasitikite ir kuris neabejingas jūsų sveikatai.

Taip pat skaitykite
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker